Gebiedsprocessen

Hoe komen partijen in een gebied tot een uitvoeringsagenda voor agrarisch waterbeheer, klimaatadaptatie, bodemdaling en/of stikstofproblematiek? Hoe krijg ik de gebiedssamenwerking op gang? Hoe leggen we verbinding tussen agrariërs, natuurbeheerders en overheden?

Wij werken graag hands-on mee aan een doelgericht gebiedssamenwerking richting uitvoering. Vaak als onafhankelijke adviseur of procesbegeleider komen we met partners tot een uitvoerbare gebiedsagenda, heldere afspraken en organisatie van de uitvoering. Soms zijn we kwartiermaker of aanjager van projectontwikkeling,  stimuleren we kennisuitwisseling of zijn penvoerder van rapportages. Hier lees je over onze bijdragen aan gebiedsprocessen.

Onze werkzaamheden

  • Opzetten en begeleiden van gebiedsprocessen of -samenwerkingen water, landbouw en biodiversiteit
  • Projectcoördinatie samenwerkingsverband Klimaatslim Boeren op Veen
  • Vormgeven uitvoering Klimaatadaptatie in een regionale netwerksamenwerking, Waternetwerk Veluwe
  • Opstellen van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenten, waterschappen, provincies en agrarische organisaties
  • Ontwikkelen en schrijven van gebieds- en uitvoeringsprogramma’s Agenda Vitaal Platteland, bodemdaling en Ruimtelijke Adaptatie
  • Aanjagen, ontwikkelen en coördineren van pilots en uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie en aanpak nutriënten
  • Bestuurlijk overleg faciliteren tussen organisaties
  • Stimuleren kennisdeling tussen gebiedspartners (praktijk, beleid)

Dynamiek in de groene ruimte

Er spelen diverse zoektochten in het landelijk gebied. Denk  bijvoorbeeld aan de aanpak van bodemdaling, klimaatadaptatie,  droogte, natuurinclusieve- en kringlooplandbouw, verbeteren waterkwaliteit en stikstofproblematiek, verhogen biodiversiteit, energietransitie. Hoe gaat dat allemaal samen in een gebied? Welke koers is nodig en kansrijk? Wat staat wie daarin te doen, nu en straks? Wij bieden versterking bij het vinden van een bewuste een doelmatige koers en het gebiedsgericht stappen zetten. Door strategisch mee te denken, te adviseren en te organiseren.

Gestructureerd en pragmatisch

Samen met boeren, waterschappen, gemeenten, provincies en andere stakeholders komen we tot een gestructureerde en pragmatische aanpak van opgaven in een gebied of polder. Vooral in het veenweidegebied, op de zandgronden en in het rivierengebied. Daarbij verbinden we ambities, doelen en perspectieven van organisaties en betrokken mensen. Dat doen we als procesbegeleider, projectcoördinator, aanjager of penvoerder. Resultaten zijn: intentieverklaringen / overeenkomsten, plannen van aanpak, uitvoeringsprogramma’s en werkbare projectvoorstellen passend in subsidie- en beleidskaders zoals POP3 en Impulsgelden Klimaatakkoord. En daarnaast vele kleine, vaak wezenlijke, stappen in het dagelijkse werk.

Ons werk

De specialiteit van Marieke is het hoeden van het vuur met oog voor persoonlijk enthousiasme in verbinding met beleidsopgaven. Ze geeft met een frisse blik vorm aan vernieuwing in gezamenlijke zoektochten richting zinvolle actie en/of concrete projecten. Rienk zijn specialiteit in gebiedssamenwerkingen is het inhoudelijk scherp krijgen wat de échte opgave is om vervolgens de maatregelen met de direct betrokkenen uit te werken. Daarbij houden we scherp wat de bedoeling is. 

Voorbeelden van ons werk zijn:

Klimaatslim Boeren op Veen

Marieke Leentvaar als kwartiermaker (2018) en als coördinator (vanaf 2020) van dit strategische samenwerkingsproject van agrarische collectieven en HDSR en AGV in het Groene Hart Oost: het poldergewijs aanpakken van bodemdaling, waterkwaliteit, biodiversiteit in het veenweidegebied. Kenmerkend van deze pilot: ontwikkelen organisatiekracht met agrarische collectieven en m.n. waterschappen - al doende samen leren - stimuleren uitwisseling praktijkkennis, input voor strategie- en beleidsontwikkeling.
Lees meer
Waterinfiltratiesysteem klimaatslim boeren

Agrarische gebiedsprojecten klimaat en bodemdaling veenweiden (Vlist, Meijepolder, Stein, Lange Weide)

Rienk Schaafsma adviseert in en werkt mee aan het opzetten van diverse gebiedsgerichte projecten met en voor agrarische collectieven (Rijn, Gouwe-Wiericke, ACK Krimpenerwaard, ANV De Parmey), PPP Agro Advies en HDSR. De focus ligt op aanpak bodemdaling, klimaatdoelen en biodiversiteit. Werkzaamheden oa. het opstellen van en adviseren over POP3-subsidieaanvragen en begeleiden projectteams bij planvorming, uitvoering en verantwoording. Zie 1e filmpje van Netvlist-serie
Lees verder

Organisatie Werkplaats Omgevingswet gemeente Brummen

Marieke Leentvaar als procesbegeleider van de werkplaats ‘Programma voor Brummen e.o.’ in het kader van de Omgevingswet. Welke waarde kan een multisectoraal programma hebben in welke vorm, naast het al lopende interbestuurlijke project WaardeVOL Brummen? In opdracht van waterschap Vallei en Veluwe i.s.m. gemeente Brummen en provincie Gelderland.
Lees verder
Milieuplatform bloembollenteelt

Projectontwikkeling Landelijk Milieuplatform Bloembollenteelt (LMB)

Eerst Rienk Schaafsma en daarna Marieke Leentvaar als aanjager /ondersteuner van het ambtelijk platform van waterschappen, provincies Noord- en Zuid-Holland en KAVB (belangenhartiger bloembollentelers) bij het komen tot ‘bollen en water’ projecten waaronder Bollenpolder van de Toekomst (2013-2018).
Lees verder
Leader logo

Kwartiermaker LEADER Utrecht-West
en penvoerder LEADER Ontwikkelingsstrategie 2017-2021

Marieke Leentvaar als kwartiermaker LEADER Utrecht-West in opdracht van de Stichting Gebiedscommissie Utrecht-West. Samen met gemeenten, ondernemers, bewoners opstellen van meerjarige ontwikkelingsstrategie voor het gebied en vormen van de nieuwe Aanjaaggroep LEADER (2015).
Lees verder
Verdroogde Empense heide

Procestrekker reflectieve sessies Waternetwerk Veluwe

Vanuit het Manifest Vallei & Veluwe begeleidt Marieke reflectieve sessies met gemeenten, waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en Vitens rondom 5 praktijkcases n.a.v. de verdroging van de Veluwe. Er is iets anders nodig, aanvullend op alle programma's en trajecten die al lopen. Maar wat? Een gezamenlijke zoektocht naar een betere waterbalans op de Veluwe. Bodem en watersysteem als basis. Maar hoe dan? Wat kunnen we nu al - als één overheid en al synchroon werkend- anders of beter doen?

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?