Gebiedsprocessen

Hoe komen partijen in een gebied tot een integrale uitvoeringsagenda voor agrarisch waterbeheer, klimaatadaptatie, bodemdaling en/of stikstofproblematiek? Hoe krijg ik de gebiedssamenwerking op gang? Hoe leggen we verbinding tussen agrariërs, natuurbeheerders en overheden?

Waaloord organiseert doelgericht gebiedssamenwerking richting uitvoering. Vaak als onafhankelijke procesbegeleider stellen we met partners een gebiedsagenda op, zetten een projectorganisatie op als kwartiermaker, jagen projectontwikkeling aan of zijn penvoerder. Hier lees je over onze bijdragen aan gebiedsprocessen.

Onze werkzaamheden

  • Opzetten en begeleiden van gebiedsprocessen of -samenwerkingen water, landbouw en biodiversiteit
  • Projectcoördinatie samenwerkingsverband Klimaatslim Boeren op Veen en samenwerking Droogte Veluwe
  • Opstellen van intentie- en samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenten, waterschappen, provincies en agrarische organisaties
  • Ontwikkelen en schrijven van gebieds- en uitvoeringsprogramma’s Agenda Vitaal Platteland, bodemdaling en Ruimtelijke Adaptatie
  • Aanjagen, ontwikkelen en coördineren van pilots en uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie en aanpak nutriënten
  • Kaders ontwikkelen voor subsidieregelingen (POP3, GLB)
  • Bestuurlijk overleg faciliteren tussen organisaties

Dynamiek in de groene ruimte

Er spelen diverse zoektochten in het landelijk gebied. Denk  bijvoorbeeld aan de aanpak van bodemdaling, klimaatadaptatie,  droogte, natuurinclusieve- en kringlooplandbouw, verbeteren waterkwaliteit en stikstofproblematiek, verhogen biodiversiteit, energietransitie. Hoe gaat dat allemaal samen in een gebied? Welke koers is nodig en kansrijk? Wat staat wie daarin te doen, nu en straks? Wij bieden versterking bij het vinden van een bewuste een doelmatige koers en het gebiedsgericht stappen zetten. Door strategisch mee te denken, te adviseren en te organiseren.

Er spelen diverse zoektochten in het landelijk gebied. Denk  bijvoorbeeld aan de aanpak van bodemdaling, klimaatadaptatie, stikstofaanpak, natuurinclusieve- en kringlooplandbouw, aanpak droogte, verbeteren waterkwaliteit, verhogen biodiversiteit, energietransitie. Hoe gaat dat allemaal samen in een gebied? Welke koers is nodig en kansrijk? Wat staat wie daarin te doen, nu en straks? Wij bieden versterking bij het vinden van een bewuste een doelmatige koers en het gebiedsgericht stappen zetten. Door strategisch mee te denken, te adviseren en te organiseren.

Gestructureerd en pragmatisch

Samen met boeren, waterschappen, gemeenten, provincies en andere stakeholders komen we tot een gestructureerde en pragmatische aanpak van opgaven in een gebied of polder. Momenteel in het veenweidegebied, op de zandgronden en in het rivierengebied. Daarbij verbinden we ambities, doelen en perspectieven van organisaties en betrokken mensen. Dat doen we als procesbegeleider, projectcoördinator, aanjager of penvoerder. Resultaten zijn: intentieverklaringen / overeenkomsten, plannen van aanpak, uitvoeringsprogramma’s en werkbare projectvoorstellen passend in subsidie- en beleidskaders zoals POP3.

Ons werk

De specialiteit van Marieke is het hoeden van het vuur met oog voor lokale energie en beleid. Ze geeft met een frisse blik vorm aan vernieuwing in gezamenlijke zoektochten en concrete projecten. Rienk zijn specialiteit in gebiedssamenwerkingen is het inhoudelijk scherp krijgen wat de échte opgave is om vervolgens de maatregelen met de direct betrokkenen uit te werken.

Voorbeelden van ons werk zijn:

Onderwaterdrainage klimaatslim boeren

Klimaatslim Boeren op Veen
in Groene Hart Oost

Marieke Leentvaar als kwartiermaker (2018) en als coördinator (vanaf 2020) van dit strategisch samenwerkingsproject van agrarische collectieven en HDSR: het poldergewijs aanpakken van bodemdaling, waterkwaliteit, biodiversiteit in het veenweidegebied. Rienk Schaafsma als opsteller van gebiedsplannen en toegekende POP3-aanvragen met draagvlak zoals Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide, Klimaatslim boeren Polders bij Vlist en Aanleg onderwaterdrainage De Tol.
Lees meer
Strategisch adviseur landbouw water

Nutriëntenaanpak veenweiden
(KRW en DAW)

Rienk Schaafsma als projectleider van de nutriëntensamenwerking veenweidegebied van waterschappen, provincies, LTO en agrarische collectieven in KRW gebied Rijn-West (2012-2016). Tevens het opzetten van Bewust boeren Gouwe-Wiericke met gebiedscollectief Rijn & Gouwe-Wiericke, HDSR en PPP Agro Advies (vanaf 2015): duurzaam bodem- en waterproject van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Lees meer over nutriëntenaanpak in de polder.
Lees verder

Organisatie Werkplaats Omgevingswet gemeente Brummen

Marieke Leentvaar als procesbegeleider van de werkplaats ‘Programma voor Brummen e.o.’ in het kader van de Omgevingswet. Welke waarde kan een multisectoraal programma hebben in welke vorm, naast het al lopende interbestuurlijke project WaardeVOL Brummen? In opdracht van waterschap Vallei en Veluwe i.s.m. gemeente Brummen en provincie Gelderland.
Lees verder
Milieuplatform bloembollenteelt

Projectontwikkeling Landelijk Milieuplatform Bloembollenteelt (LMB)

Eerst Rienk Schaafsma en daarna Marieke Leentvaar als aanjager /ondersteuner van het ambtelijk platform van waterschappen, provincies Noord- en Zuid-Holland en KAVB (belangenhartiger bloembollentelers) bij het komen tot ‘bollen en water’ projecten waaronder Bollenpolder van de Toekomst (2013-2018).
Lees verder
Leader logo

Kwartiermaker LEADER Utrecht-West
en penvoerder LEADER Ontwikkelingsstrategie 2017-2021

Marieke Leentvaar als kwartiermaker LEADER Utrecht-West in opdracht van de Stichting Gebiedscommissie Utrecht-West. Samen met gemeenten, ondernemers, bewoners opstellen van meerjarige ontwikkelingsstrategie voor het gebied en vormen van de nieuwe Aanjaaggroep LEADER (2015).
Lees verder
Utrechste waarden team

Gebiedscoördinator/
Hoofd programmabureau de
Utrechtse Waarden

Marieke Leentvaar als secretaris van de Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden/hoofd programmabureau (gemeente Montfoort / Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden). Aansturen en ondersteunen van de samenwerking tussen 4 gemeenten, waterschap en vele gebiedspartijen gericht op de uitvoering, programmering en verantwoorden van het integrale gebiedsprogramma Agenda Vitaal Platteland voor de Utrechtse Waarden (2008-2013).

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?