Gebiedsprocessen

Hoe komen partijen in een gebied tot polderplannen in het veenweidegebied, een uitvoeringsagenda voor water en bodem, bodemdaling en klimaataanpak? Hoe krijg ik de gebiedssamenwerking op gang? Hoe komen agrariërs, natuurbeheerders en overheden tot uitvoerbare plannen?

Wij werken graag hands-on mee aan gebiedssamenwerking richting uitvoering. Vaak als onafhankelijke adviseur of procesbegeleider komen we met partners tot een uitvoerbare gebiedsagenda, heldere afspraken en organisatie van de uitvoering. Soms zijn we kwartiermaker of aanjager van projectontwikkeling,  stimuleren we kennisuitwisseling of zijn penvoerder van rapportages. Hier lees je over onze bijdragen aan gebiedsprocessen en polderplannen.

Onze werkzaamheden

  • Opzetten en begeleiden van gebiedsprocessen of -samenwerkingen
  • Gespreksleiding / dagvoorzitterschap symposia en werksessies
  • Projectcoördinatie Klimaatslim Boeren op Veen
  • Procesbegeleiding Waternetwerk Veluwe (aanpak droogte)
  • Opstellen subsidieaanvragen voor waterinfiltratie
  • Opstellen van uitvoeringsovereenkomsten veenweidengebieden
  • Ontwikkelen en schrijven van gebieds- en uitvoeringsprogramma’s 
  • Aanjagen, ontwikkelen en coördineren van polderplannen en uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie en aanpak nutriënten
  • Bestuurlijk overleg faciliteren tussen organisaties
  • Organiseren van uitwisseling van kennis (praktijk, beleid)

Dynamiek in de groene ruimte

Hoe vind je met elkaar een weg in de vele vraagstukken en beleidscomplexiteit: de aanpak van bodemdaling, klimaatadaptatie, natuurherstel, droogte, natuurinclusieve- en kringlooplandbouw, verbeteren waterkwaliteit, verhogen biodiversiteit, energietransitie. Hoe gaat dat allemaal samen in een gebied of polder? Welke koers is kansrijk? Wat staat wie daarin te doen, nu en straks? Wij bieden versterking bij het vinden van een bewuste een doelmatige koers en het gebiedsgericht stappen zetten. Door strategisch mee te denken, te adviseren, te organiseren en kennis te delen.

Gestructureerd en pragmatisch

Samen met boeren, waterschappen, gemeenten, provincies en andere stakeholders komen we tot een gestructureerde en pragmatische aanpak van opgaven in een gebied of polder. Vooral in het veenweidegebied, op de zandgronden en in het rivierengebied. Daarbij verbinden we ambities, doelen en perspectieven van organisaties en betrokken mensen. Dat doen we als procesbegeleider, projectcoördinator, aanjager of penvoerder. Resultaten zijn: intentieverklaringen / overeenkomsten, plannen van aanpak, uitvoeringsprogramma’s en werkbare projectvoorstellen passend in subsidie- en beleidskaders zoals POP3 en Impulsgelden Klimaatakkoord. En daarnaast vele kleine, vaak wezenlijke, stappen in het dagelijkse werk.

Ons werk

Marieke verbindt persoonlijk enthousiasme van betrokkenen met beleidsopgaven en de praktijk. Ze brengt een frisse blik in en geeft concreet vorm aan vernieuwing en transities. Rienk zijn specialiteit in poldersamenwerkingen is het inhoudelijk scherp krijgen welke opgaven nu kunnen worden opgepakt om vervolgens met betrokkenen te werken aan de uitvoeringscondities. 

Voorbeelden van ons werk zijn:

Klimaatslim Boeren op Veen

Marieke Leentvaar als coördinator en Rienk Schaafsma als adviseur van dit strategische samenwerkingsproject van agrarische collectieven, waterschappen en provincies in het westelijke veenweidegebied: het via polderprocessen samen aanpakken van bodemdaling, waterkwaliteit, biodiversiteit in het veenweidegebied. Kenmerkend is het ontwikkelen van organisatiekracht met agrarische collectieven en waterschappen, uitwisseling van kennis en het komen tot werkbare polderplannen.
Lees meer
Waterinfiltratiesysteem klimaatslim boeren

Polderplannen veenweiden (Vlist, Meijepolder, Stein, Lange Weide, Krimpenerwaard, Aarlanderveen)

Rienk Schaafsma adviseert in en werkt mee aan het opzetten van diverse gebiedsgerichte polderprojecten met en voor agrarische collectieven (Rijn, Gouwe-Wiericke, ACK Krimpenerwaard, ANV De Parmey), PPP Agro Advies en waterschappen als HDSR. Met focus op bodemdaling, klimaat en biodiversiteit. Het opstellen van en adviseren over subsidieaanvragen en begeleiden van projectteams bij planvorming, uitvoering en verantwoording. Zie: Recent filmpje over Gebiedsproces Vlist (NetVlist7)
Lees verder

Organisatie Werkplaats Omgevingswet gemeente Brummen

Marieke Leentvaar als procesbegeleider van de werkplaats ‘Programma voor Brummen e.o.’ in het kader van de Omgevingswet. Welke waarde kan een multisectoraal programma hebben in welke vorm, naast het al lopende interbestuurlijke project WaardeVOL Brummen? In opdracht van waterschap Vallei en Veluwe i.s.m. gemeente Brummen en provincie Gelderland.
Lees verder
Milieuplatform bloembollenteelt

Projectontwikkeling Landelijk Milieuplatform Bloembollenteelt (LMB)

Eerst Rienk Schaafsma en daarna Marieke Leentvaar als aanjager /ondersteuner van het ambtelijk platform van waterschappen, provincies Noord- en Zuid-Holland en KAVB (belangenhartiger bloembollentelers) bij het komen tot ‘bollen en water’ projecten waaronder Bollenpolder van de Toekomst (2013-2018).
Lees verder
De Grift

Coordinator Samenwerking Water Oost Veluwe

Marieke Leentvaar als coördinator van de regionale Samenwerking Water Oost Veluwe: Gemeenten Apeldoorn, Heerde, Epe, Voorst en Brummen, Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en Vitens. Kennisuitwisseling, strategische en praktische beleidsafstemming, bestuurlijke advisering water(keten) en klimaatadaptatie. Vanaf 2020.
Lees verder
Natuurgebied vlonderpad

Procestrekker reflectieve sessies Waternetwerk Veluwe

Vanuit het Manifest Vallei & Veluwe begeleidt Marieke reflectieve sessies met gemeenten, waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en Vitens rondom 5 praktijkcases n.a.v. de verdroging van de Veluwe. Er is iets anders nodig, aanvullend op alle programma's en trajecten die al lopen. Maar wat? Een gezamenlijke zoektocht naar een betere waterbalans op de Veluwe. Bodem en watersysteem als basis. Maar hoe dan? Wat kunnen we nu al - als één overheid en al synchroon werkend- anders of beter doen?

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?