Strategie & Beleid

Hoe kom ik tot een programma voor water, bodem, klimaatadaptatie en uitvoeringsafspraken met agrarische ondernemers over bodemdaling of een werkbare uitvoering van de Kaderrichtlijn Water?

Waaloord werkt aan een strategische aanpak en praktische vertaling van deze uitdagingen. Als programmacoördinator, schrijver van uitvoerbare plannen, procesregisseur en facilitator en als meewerkend adviseur bij waterschappen, provincies en gemeenten. Door het vraagstuk te structureren, te verhelderen, een werkbare aanpak te organiseren en te doen. Hier lees je over onze bijdrage aan strategie, beleid en plannen.

Onze werkzaamheden

  • Procesbegeleider aanpak droogte op de Veluwe (Waternetwerk)
  • Coördinator Landelijk gebied / WIS Kenniscentrum Bodemdaling
  • Schrijver Regionale Veenweiden Strategie Utrecht
  • Faciliteren van strategisch gesprek bestuur en/of management
  • Vormgeven regionale samenwerking klimaatadaptatie (DPRA)
  • Projectcoördinatie aanpak bodemdaling veenweidegebieden
  • Strategisch advies waterbeleid (WBP, KRW)
  • Ontwikkelen van stimuleringsregelingen
  • Opzetten en mede ontwikkelen van gebiedsprogramma’s
  • Uitwerken van uitvoeringscondities voor polderprocessen

Uitvoeringsgericht adviseren en uitwisselen van kennis en ervaring

De uitdagingen voor water, bodem, landbouw en klimaat in het landelijk gebied staan vol op de agenda. We zien dat diverse opgaven weliswaar met goede intenties en met urgentie worden gelanceerd, maar dat de complexiteit verlammend werkt. Het komt nu aan op verbinding tussen beleid (‘systeemwereld’) en de ondernemers en beheerders in de verschillende polders en de dagelijkse praktijk in de gebieden (‘leefwereld’). Bewust werken we aan de ontwikkeling van concrete plannen en uitvoeringscondities met de direct betrokkenen. Uitwisseling van kennis en ervaring met al uitgewerkte en beproefde maatregelen, kunnen een vliegwiel vormen voor het gaandeweg oppakken van meer complexe uitdagingen. 

De verbindende kracht van de aanpak van bodemdaling in veenweiden

Tijdschrift H2O heeft in 2023 een artikel van Rienk geplaatst waarin hij zijn visie op de verbindende kracht van de aanpak van bodemdaling in veenweidegebieden toelicht.

Het blauwe goud van de Veluwe

Marieke heeft het maakproces begeleidt voor de animatie over het (grond)water van de Veluwe gemaakt: het Blauwe Goud verdampt binnen het Waternetwerk Veluwe. 
Eén van de uitdagingen is om de vele expertise en kennis op essentie te brengen.

Onze rol

Wij helpen bij het maken van inhoudelijke keuzes, het schrijven van heldere projectvoorstellen en samenwerkingsovereenkomsten en het zetten van concrete stappen. Ook letten wij op de rolverdeling en uitvoeringscondities om de doelen te kunnen realiseren. Onze rol als strategisch adviseur pakken we op in coproductie met de opdrachtgever of in een team van een netwerksamenwerking. Wij werken graag aan uitdagingen waar we persoonlijk achter staan zoals het komen tot een toekomstbestendige landbouw en concretisering van klimaatopgaven. We zijn vertrouwd met de rol van kwartiermaker, programmacoördinator en organisator van het proces. Vaak zetten we daarbij onze faciliterende en coachende vaardigheden in. Net dat wat nodig is om het beste voor het gebied en betrokkenen naar boven te halen.

Rienk zijn meerwaarde is zijn ervaring met het concreet maken van strategische water-, bodem- en landbouwvraagstukken en het schrijven van werkbare plannen. Marieke treedt vaak op als gespreksleider van werksessies en symposia passend in een langer lopend traject. Haar specialiteit is het met een frisse blik leggen van verbinding tussen netwerkpartijen om samen op koers te komen, dat vervolgens te coördineren, concrete stappen te zetten en praktijk kennis en -ervaring te delen. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?

Voorbeelden van ons werk zijn:

Coördinator Landelijk gebied/ WIS Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF)

Rienk Schaafsma als coördinator van de verdere uitwisseling van kennis van en ervaring met de aanpak van bodemdaling in het landelijk gebied. Met specifieke aandacht voor maatregelen als waterinfiltratiesystemen (WIS) in de Nederlandse veenweidegebieden. Zie ook: Verbindende kracht van de aanpak van bodemdaling in veenweiden.
naar site KBF

Klimaatslim boeren op veen

Marieke Leentvaar als coördinator en Rienk Schaafsma als adviseur van dit samenwerkingsproject van agrarische collectieven, waterschappen en provincies in het westelijke veenweidegebied: samen aanpakken van bodemdaling, klimaatmitigatie, waterkwaliteit, biodiversiteit in het veenweidegebied. Zie ook Gebiedsproces Vlist. Kenmerkend is het met agrarische collectieven en waterschappen, uitwisseling van kennis en het komen tot werkbare polderplannen.
Lees meer
Oostelijke Vechtplassen

Provinciaal gebiedsplan Stikstof / NPLG Provincie Utrecht

Rienk Schaafsma als trekker / schrijver van het eerste concept van het provinciaal plan over de aanpak van de stikstofproblematiek in Utrecht: Gebiedsplan 0.1 (2022). Duiding van de 'opgaven' voor het landelijke gebied (stikstof, landbouw, natuur, waterkwaliteit en klimaatmitigatie/bodemdaling), benodigde Rijksbijdrage en regionale kansen, bedreigingen en aanpak (maart - zomer 2022).
Lees meer

Regionale Veenweiden Strategie Utrecht

Rienk Schaafsma als schrijver / redacteur / organisator van het werkproces van de Regionale Veenweiden Strategie (RVS) Utrecht. Vastgesteld door PS op 9 februari 2022. De RVS-Utrecht beschrijft de regionale aanpak van bodemdaling en klimaatgassen voor de middellange termijn. Een intensieve coproductie van provincie Utrecht, de Utrechtse waterschappen, veenweidegemeenten, agrariërs, natuurbeheerders en Waaloord (december 2020 - februari 2022).
Lees meer
Groesbeek

POP3 adviseur en expert

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar voeren regelmatig opdrachten uit (procesbegeleiding/advies) voor POP3 openstellingen en zijn soms lid van beoordelingscommissies POP3 (Fysieke investeringen, Niet productief Water en Kennisoverdracht) in opdracht van de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland en waterschappen (2017-2019).
Lees verder
vakgroep lto akkerbouw

Programma LTO bestuurlijke
vakgroep Akkerbouw

Rienk Schaafsma als adviseur van de bestuurlijke vakgroep LTO Akkerbouw (2018-2019): leiden en uitwerken gesprekken van LTO bestuurders gericht op strategisch actieprogramma Akkerbouw.
Lees verder
Veluwe beek waaloord

Droogte, ruimtelijke adaptatie en waterketen Veluwe

Marieke Leentvaar als procesbegeleider aanpak droogte Veluwe, voorzitter / coördinator van regionale samenwerking waterketen en klimaat Oost Veluwe (Waterschap Vallei en Veluwe, provincie, 5 gemeenten, Vitens). Als klimaatcoördinator van de Manifestregio Vallei & Veluwe, in het kader van DPRA, werkt ze aan het Ruimtelijk Adaptatie Plan (RAP) Regio Vallei & Veluwe (januari 2020 - heden). Lees meer op Klimaat Vallei & Veluwe en bij sessies Waternetwerk Veluwe.
Waterkwaliteit krw rivierenland

Programmamanager KRW en eindredactie Waterbeheerprogramma's 2022-2027

Rienk Schaafsma als interim KRW coördinator bij Waterschap Rivierenland in de periode van voorbereiding KRW3 plan 2022-2027 met advisering bestuur en management, aansturen werkproces, afstemming met partners in Rijn-West (2019). In 2020 als meewerkend adviseur / lid kernteam & eindredacteur van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van WSRL In 2021 adviseur / mede eindredacteur van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van WSHD
Programma ruimte en klimaat

Programma Klimaat & Ruimte

Rienk Schaafsma heeft in coproductie met het programmateam bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het programma voor klimaatadaptatie opgezet (tevens medekwartiermaker) met onderwerpen als implementatie, organisatie en uitwerking van competenties (2018-2019).