Strategie & Beleid

Hoe kom ik tot een werkbare uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, een omgevingsbewust waterbeheerprogramma of een visie en strategie voor bodemdaling?

Waaloord werkt aan een strategische aanpak van deze vraagstukken. Vaak als meewerkend adviseur bij waterschappen, provincies, gemeenten en landbouworganisaties. Door met programmaleiders, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders het vraagstuk te structureren, te verhelderen en een werkbare aanpak te organiseren. Hier lees je over onze bijdrage aan strategie & beleid.

Onze werkzaamheden

  • Strategisch en bestuurlijk advies waterbeleid (WBP, KRW)
  • Faciliteren van strategisch gesprek bestuur en/of management
  • Regionale Veenweiden Strategieën (inhoud en proces)
  • Droogte aanpak op zandgronden
  • Projectleiding aanpak bodemdaling veenweidegebieden
  • Interim (senior) beleidsadviseur en accountmanager (in-house)
  • Ontwikkelen van subsidiekaders, opzetten regelingen en beoordelen van projecten (POP3)
  • Opzetten en mede ontwikkelen van gebiedsprogramma’s
  • Verkennen haalbaarheid en uitwerken van samenwerkings-overeenkomsten landbouw, water, klimaat en bodemdaling
  • Advies Implementatie Omgevingswet  planvorming waterschappen

Strategisch adviseren

In Nederland spelen er diverse uitdagingen waar we momenteel strategisch in adviseren en het beleid mee helpen inhoud geven. Denk bijvoorbeeld aan waterbeheerprogramma en KRW-plannen van waterschappen en integrale aanpak van (kringloop)landbouw/DAW. De laatste tijd werken we met onze opdrachtgevers aan een werkbare strategie en aanpak van bodemdaling en klimaat in het laaggelegen veenweidegebied en aan de aanpak van water-  en klimaatvraagstukken op de hogere zandgronden. 

Wij merken dat wij het verschil maken bij opdrachtgevers die staan voor te maken keuze in beleid, programmering en invullen van samenspel met partners. Vragen die bijvoorbeeld spelen: Wat wil je als organisatie bereiken? Wat is je rol? Wat zijn de onderliggende belangen van partners en stakeholders? Hoe sluit je aan bij de omgeving? Met welk instrumentarium kun je in de praktijk resultaten behalen? Wij helpen bij bewuste en gedragen inhoudelijke keuzes maken, stappen zetten en het schrijven van heldere plannen.

Ons werk

Onze rol als strategisch adviseur pakken we ook op in het kader van een interim functie waarbij we het beleid in coproductie met de opdrachtgever uitwerken. Resultaten van ons werk zijn strategisch advies, regionale veenweidenstrategie, waterbeleidsplannen en plannen van aanpak. Bekijk hieronder de diverse voorbeelden. Rienk zijn meerwaarde is zijn lange ervaring met strategisch waterbeleid. Marieke haar specialiteit is het afstemmen op de omgeving om goed op koers te komen.

Voorbeelden van ons werk zijn:

Regionale Veenweiden Strategie Utrecht

Rienk Schaafsma als schrijver / redacteur / organisator van het werkproces van de Regionale Veenweiden Strategie (RVS) Utrecht. De RVS-Utrecht beschrijft de regionale aanpak van bodemdaling en klimaatgassen voor de middellange termijn. Een intensieve coproductie van provincie Utrecht, de Utrechtse waterschappen, veenweidegemeenten, agrariërs, natuurbeheerders en Waaloord (december 2020 - heden).
Lees meer
Waterkwaliteit krw rivierenland

Programmamanager KRW en eindredactie Waterbeheerprogramma's 2022-2027

Rienk Schaafsma als interim KRW coördinator bij Waterschap Rivierenland in de periode van voorbereiding KRW3 plan 2022-2027 met advisering bestuur en management, aansturen werkproces, afstemming met partners in Rijn-West (2019). In 2020 als meewerkend adviseur / lid kernteam & eindredacteur van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van WSRL In 2021 adviseur / mede eindredacteur van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van WSHD
Onderwaterdrainage klimaatslim boeren

Klimaatslim Boeren op Veen
in Groene Hart Oost

Marieke Leentvaar als kwartiermaker (2018) en coördinator (vanaf 2020) van project van agrarische collectieven, HDSR en AGV: veenpoldergewijs aanpakken van bodemdaling, waterkwaliteit, biodiversiteit en bedrijfsvoering. Rienk Schaafsma als opsteller van gebiedsplannen en toegekende POP3-aanvragen Toekomstbestendige veenweidepolder Lange Weide, Onderwaterdrainage De Tol, Polder Stein-Zuid en Polders bij Vlist Zie 1e filmpje van Netvlist-serie
Lees meer
Strategisch adviseur landbouw-water

Strategisch adviseur
landbouw-water

Marieke Leentvaar coördineert en adviseert de aanpak van diverse landbouwdossiers binnen het Waterschap Vallei en Veluwe, variërend van klimaatadaptatie/droogte, POP3(+) en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Deltaplan Agrarisch waterbeheer Impuls (DAW). Ook organiseert ze interne processen om tot een heldere Uitvoeringsstrategie Landbouw te komen en pilots gebiedsgericht werken. Daarbij verbindt ze diverse programma's, de lijnorganisatie en specialisten. Periode september 2019-heden.
Veluwe beek waaloord

Ruimtelijke Adaptatie en
Waterketen Oost Veluwe

Marieke Leentvaar als voorzitter / coördinator van regionale samenwerking waterketen en klimaat Oost Veluwe (Waterschap Vallei en Veluwe, 5 gemeenten, Vitens). Als klimaatcoördinator van de werkregio, in het kader van DPRA met andere werkregio’s, werkt ze aan het Ruimtelijk Adaptatie Plan (RAP) Regio Vallei & Veluwe (januari 2020 - heden). Lees meer op Klimaat Vallei & Veluwe en Samenwerken aan Water.
Waterkwaliteit

Plan van aanpak Waterkwaliteit / KRW Provincie Zuid-Holland

Rienk Schaafsma als adviseur van het team Waterkwaliteit van Provincie Zuid-Holland (afdeling Water en Groen): reflecteren op aanpak, begeleiden gesprek met team, opstellen plan van aanpak KRW /Waterkwaliteit (2021).
Groesbeek

POP3 adviseur en expert

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar voeren regelmatig opdrachten uit (procesbegeleiding/advies) voor POP3 openstellingen en zijn soms lid van beoordelingscommissies POP3 (Fysieke investeringen, Niet productief Water en Kennisoverdracht) in opdracht van de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland en waterschappen (2017-2019).
Lees verder
vakgroep lto akkerbouw

Programma LTO bestuurlijke
vakgroep Akkerbouw

Rienk Schaafsma als adviseur van de bestuurlijke vakgroep LTO Akkerbouw (2018-2019): leiden en uitwerken gesprekken van LTO bestuurders gericht op strategisch actieprogramma Akkerbouw.
Lees verder
Programma ruimte en klimaat

Programma Klimaat & Ruimte

Rienk Schaafsma heeft in coproductie met het programmateam bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het programma voor klimaatadaptatie opgezet (tevens medekwartiermaker) met onderwerpen als implementatie, organisatie en uitwerking van competenties (2018-2019).

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?