Strategie & Beleid

Hoe kom ik tot een programma voor water, bodem, klimaatadaptatie en uitvoeringsafspraken met agrarische ondernemers over bodemdaling of een werkbare uitvoering van de Kaderrichtlijn Water?

Waaloord werkt aan een strategische aanpak en praktische vertaling van deze uitdagingen. Als programmacoördinator, schrijver van uitvoerbare plannen, procesregisseur en facilitator en als meewerkend adviseur bij waterschappen, provincies en landbouworganisaties. Door het vraagstuk te structureren, te verhelderen, een werkbare aanpak te organiseren en te doen. Hier lees je over onze bijdrage aan strategie, beleid en plannen.

Onze werkzaamheden

  • Strategisch en bestuurlijk advies waterbeleid (WBP, KRW)
  • Faciliteren van strategisch gesprek bestuur en/of management
  • Schrijver Regionale Veenweiden Strategie Utrecht
  • Procesbegeleider aanpak droogte op de Veluwe
  • Adviseren over aanpak van stikstof en waterkwaliteit door boeren
  • Vormgeven regionale samenwerking klimaatadaptatie (DPRA)
  • Projectcoördinatie aanpak bodemdaling veenweidegebieden
  • Ontwikkelen van stimuleringsregelingen
  • Opzetten en mede ontwikkelen van gebiedsprogramma’s
  • Uitwerken van uitvoeringscondities en samenwerkings-overeenkomsten polderprocessen

Uitvoeringsgericht adviseren

De uitdagingen voor water, bodem, landbouw en klimaat in het landelijk gebied staan vol op de agenda. We zien dat diverse opgaven weliswaar met goede intenties en met urgentie worden gelanceerd, maar dat de complexiteit verlammend werkt. Het komt nu aan op verbinding met de ondernemers en beheerders in de verschillende polders en de dagelijkse praktijk in de gebieden. Bewust werken we aan de ontwikkeling van concrete plannen en uitvoeringscondities met de direct betrokkenen. Al uitgewerkte en beproefde maatregelen kunnen een vliegwiel vormen voor het gaandeweg oppakken van meer complexe uitdagingen.

Onze rol

Wij helpen bij het maken van inhoudelijke keuzes, het schrijven van heldere projectvoorstellen en samenwerkingsovereenkomsten en het zetten van concrete stappen. Ook letten wij op de rolverdeling en uitvoeringscondities om de doelen te kunnen realiseren. Onze rol als strategisch adviseur pakken we op in coproductie met de opdrachtgever of in een team van een netwerksamenwerking. Wij werken graag aan uitdagingen waar we persoonlijk achter staan zoals het komen tot een toekomstbestendige landbouw. We zijn vertrouwd met de rol van kwartiermaker, programmacoördinator en organisator van het proces. Vaak zetten we daarbij onze faciliterende en coachende vaardigheden in. Net dat wat nodig is om het beste voor het gebied en betrokkenen naar boven te halen.

Rienk zijn meerwaarde is zijn ervaring met het concreet maken van strategische water-, bodem- en landbouwvraagstukken en het schrijven van werkbare plannen. Marieke haar specialiteit is het leggen van verbinding tussen netwerkpartijen om samen op koers te komen, dat vervolgens te coördineren, concrete stappen te zetten en praktijk kennis en -ervaring te delen. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?

Voorbeelden van ons werk zijn:

Regionale Veenweiden Strategie Utrecht

Rienk Schaafsma als schrijver / redacteur / organisator van het werkproces van de Regionale Veenweiden Strategie (RVS) Utrecht. Vastgesteld door PS op 9 februari 2022. De RVS-Utrecht beschrijft de regionale aanpak van bodemdaling en klimaatgassen voor de middellange termijn. Een intensieve coproductie van provincie Utrecht, de Utrechtse waterschappen, veenweidegemeenten, agrariërs, natuurbeheerders en Waaloord (december 2020 - februari 2022).
Lees meer
Oostelijke Vechtplassen

Provinciaal gebiedsplan Stikstof / NPLG Provincie Utrecht

Rienk Schaafsma als trekker / schrijver van het eerste concept van het provinciaal plan over de aanpak van de stikstofproblematiek in Utrecht: Gebiedsplan 0.1 (2022). Bevat de centrale 'opgaven' voor het landelijke gebied (stikstof, landbouw, natuur, waterkwaliteit en klimaatmitigatie/bodemdaling), duiding benodigde Rijksbijdrage en regionale kansen, bedreigingen en aanpak (maart - zomer 2022).
Lees meer
Veluwe beek waaloord

Droogte, ruimtelijke adaptatie en waterketen Veluwe

Marieke Leentvaar als procesbegeleider aanpak droogte Veluwe, voorzitter / coördinator van regionale samenwerking waterketen en klimaat Oost Veluwe (Waterschap Vallei en Veluwe, provincie, 5 gemeenten, Vitens). Als klimaatcoördinator van de Manifestregio Vallei & Veluwe, in het kader van DPRA, werkt ze aan het Ruimtelijk Adaptatie Plan (RAP) Regio Vallei & Veluwe (januari 2020 - heden). Lees meer op Klimaat Vallei & Veluwe en bij sessies Waternetwerk Veluwe.
Waterkwaliteit krw rivierenland

Programmamanager KRW en eindredactie Waterbeheerprogramma's 2022-2027

Rienk Schaafsma als interim KRW coördinator bij Waterschap Rivierenland in de periode van voorbereiding KRW3 plan 2022-2027 met advisering bestuur en management, aansturen werkproces, afstemming met partners in Rijn-West (2019). In 2020 als meewerkend adviseur / lid kernteam & eindredacteur van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van WSRL In 2021 adviseur / mede eindredacteur van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van WSHD
Waterkwaliteit

Plan van aanpak Waterkwaliteit / KRW Provincie Zuid-Holland

Rienk Schaafsma als adviseur van het team Waterkwaliteit van Provincie Zuid-Holland (afdeling Water en Groen): reflecteren op aanpak, begeleiden gesprek met team, opstellen plan van aanpak KRW /Waterkwaliteit (2021).

Klimaatslim boeren op veen

Marieke Leentvaar als coördinator en Rienk Schaafsma als adviseur van dit strategische samenwerkingsproject van agrarische collectieven, waterschappen en provincies in het westelijke veenweidegebied: het via polderprocessen samen aanpakken van bodemdaling, waterkwaliteit, biodiversiteit in het veenweidegebied. Kenmerkend is het ontwikkelen van organisatiekracht met agrarische collectieven en waterschappen, uitwisseling van kennis en het komen tot werkbare polderplannen.
Lees meer
Groesbeek

POP3 adviseur en expert

Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar voeren regelmatig opdrachten uit (procesbegeleiding/advies) voor POP3 openstellingen en zijn soms lid van beoordelingscommissies POP3 (Fysieke investeringen, Niet productief Water en Kennisoverdracht) in opdracht van de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland en waterschappen (2017-2019).
Lees verder
vakgroep lto akkerbouw

Programma LTO bestuurlijke
vakgroep Akkerbouw

Rienk Schaafsma als adviseur van de bestuurlijke vakgroep LTO Akkerbouw (2018-2019): leiden en uitwerken gesprekken van LTO bestuurders gericht op strategisch actieprogramma Akkerbouw.
Lees verder
Programma ruimte en klimaat

Programma Klimaat & Ruimte

Rienk Schaafsma heeft in coproductie met het programmateam bij Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het programma voor klimaatadaptatie opgezet (tevens medekwartiermaker) met onderwerpen als implementatie, organisatie en uitwerking van competenties (2018-2019).