Privacyverklaring 2019

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Waaloord VOF, inclusief haar handelsnamen Anatha (balans & bezieling), Readingpraktijk Woerden, Waaloord, Waaloord Advies, Waaloord Initiatief, Waaloord Coaching en Training en Clown Miek, geleverde producten en diensten.

In deze privacyverklaring omschrijft Waaloord VOF, gevestigd te Fort Oranje 23 3445 DA in Woerden met KVK-nummer 30194727, hoe zij omgaat met persoonsgegevens van klanten en cliënten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Waaloord VOF verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt door het aanmelden voor een nieuwsbrief, het inschrijven voor een workshop of training of het vragen om een advies- of coaching dienst. Gegevens die wij van u nodig hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden kunnen betreffen:

 • Voorletters en achternaam

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

 • Telefoonnummer (mobiel of vast)

 • E-mailadres / website

 • Bankgegevens

 • Bij individuele coaching sessies: een kort verslag van de sessie

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door Rienk Schaafsma en Marieke Leentvaar, zijnde de eigenaren van Waaloord VOF en haar handelsnamen zoals Readingpraktijk Woerden. Onze emailadressen zijn: info@waaloord.nl contact@readingpraktijkwoerden.nl, info@anatha.nl en ons telefoonnummer is: +31 348 55 71 80.

Waarom we gegevens nodig hebben?
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een beroep doet op advies of coaching, opgeeft / deelneemt aan een workshop of training, dan verkrijgen wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor:

 • Het onderhouden van contact bij de uitvoering van diensten (advies, training, workshops)
 • Het bieden van een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering, innen van gelden en het nemen van eventuele incassomaatregelen
 • Communicatie en PR (nieuwsbrief / mailings)
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor onze belastingaangifte
 • Het kunnen afhandelen van eventuele klachten

Wilt u niet benaderd worden via onze digitale nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Waaloord VOF gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Waaloord VOF zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Waaloord VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Net als iedere andere ondernemer zijn wij verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, minimaal 7 jaar te bewaren.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstreken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, dit zijn op dit moment onze accountant / boekhouder en een tweetal websitebeheerders, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek
De websites van Waaloord VOF (www.waaloord.nl ; www.readingpraktijkwoerden.nl ; www.anatha.nl) maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken en maken gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en nemen passende maatregelen om deze te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018 en geactualiseerd met Anatha balans & bezieling op 5 juli 2019

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of een keer kennismaken met ons?